Reg

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NAJMU MAGAZYNU
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ogólne Warunki Umowy Najmu (zwane dalej „OWUN”) regulują stosunek najmu pomiędzy
Wynajmującym a Najemcą w zakresie nieunormowanym w Umowie Najmu.
2. Użyte w niniejszych OWUN pojęcia oznaczają:
a) Wynajmujący – PRZECHOWALNIA.COM RENATA LATOS-WAŻNY, GRZEGORZ
WAŻNY SPÓŁKĘ JAWNĄ z siedzibą: ul. Piotra Wysockiego 27B, 58-304 Wałbrzych,
nr KRS 0000853126, nr NIP 8863013455, nr REGON 386692036;
b) Najemca – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, ale mają podmiotowość prawną, która zawiera z Wynajmującym
Umowę Najmu;
c) Umowa Najmu – dokument określający szczegółowe warunki najmu uzgodnione przez
Wynajmującego i Najemcę (Strony);
d) Czynsz – zryczałtowana opłata ponoszona przez Najemcę za korzystanie z
Przedmiotu Najmu w przyjętym okresie rozliczeniowym, w kwocie zgodnej z Cennikiem
stanowiącym Załącznik do OWUN; cena nie zawiera podatku VAT;
e) Magazyn – magazyn usytuowany w budynku przy ul. Piotra Wysockiego 27B w
Wałbrzychu stanowiący własność Wynajmującego;
f) Przedmiot Najmu – część Magazynu (boks magazynowy) wydana Najemcy do
używania na podstawie Umowy Najmu, oznaczona w Umowie Najmu.
3. Na podstawie OWUN oraz Umowy Najmu Wynajmujący oddaje, a Najemca przyjmuje w najem
Przedmiot Najmu określony szczegółowo w Umowie Najmu, w celu użytkowym polegającym na
składowaniu rzeczy ruchomych.
4. Składając podpis pod Umową Najmu Najemca oświadcza i potwierdza, że:
a) otrzymał egzemplarz OWUN, zapoznał się z nimi i akceptuje ich treść,
b) znany jest mu stan fizyczny i techniczny Przedmiotu Najmu oraz nie zgłasza w tym zakresie
jakichkolwiek zastrzeżeń ani uwag.
5. Najemca nie może składować w Przedmiocie Najmu rzeczy, które mogą wyrządzić szkodę
Wynajmującemu lub osobom trzecim.
6. W Magazynie nie mogą być składowane w szczególności rzeczy, których posiadanie albo
wprowadzanie do obrotu jest zabronione lub których składowanie regulują szczególne przepisy
prawa, jak również odpady, materiały i środki powszechnie uważane za toksyczne, wybuchowe,
żrące, chemiczne, radioaktywne lub łatwopalne, skompresowane gazy, amunicja, pojemniki
ciśnieniowe, w tym służące do transportu LPG, paliwa, żywność, rzeczy ulegające zepsuciu lub
pogorszeniu jakości z upływem czasu, substancje drażniące lub w inny sposób oddziaływujące
na rzeczy, osoby, zwierzęta, rośliny, środki odurzające, urządzenia, które emitują dym, pył lub
zapach, nawozy, rzeczy łatwo psujące się lub narażone na zepsucie, rzeczy przedstawiające
znaczną wartość, w tym pieniądze, biżuteria, papiery wartościowe, materiały kolekcjonerskie,
ani jakiekolwiek inne materiały mogące stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego,
zagrażające rozlaniem oraz wyciekiem, niedozwolone lub niebezpieczne w obsłudze.
7. Rzeczy składowane w Przedmiocie Najmu powinny być odpowiednio zabezpieczone, w tym w
sposób umożliwiający ich przenoszenie lub przesuwanie.
8. Najemca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenie warunków Umowy Najmu i
za wszelkie szkody spowodowane rzeczami składowanymi w Przedmiocie Najmu.
9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy składowane w Przedmiocie Najmu.
10. Wynajmujący oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT.
§2. DOSTĘP DO PRZEDMIOTU NAJMU
2
1. Po zawarciu Umowy Najmu i opłaceniu przez Najemcę czynszu za pierwszy okres
rozliczeniowy, Wynajmujący przekaże Najemcy, drogą elektroniczną, na adres mailowy podany
w Umowie Najmu lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta indywidualny kod dostępu do bramy
parkingu i bramy Magazynu, w którym znajduje się Przedmiot Najmu. Boksy magazynowe
zamykane są indywidualnie przez Najemcę za pomocą kłódki.
2. Indywidualny kod dostępu pozostaje aktywny przez cały okres trwania najmu i dezaktywuje się
z upływem ostatniego dnia obowiązywania Umowy Najmu.
3. Najemca zobowiązany jest zabezpieczyć indywidualny kod dostępu przed osobami
nieuprawnionymi i może go udostępniać tylko osobom przez siebie wyraźnie upoważnionym.
Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie indywidualnego kodu dostępu
przez osobę nieupoważnioną przez Najemcę.
4. Na życzenie Najemcy dodatkowo wydawana jest oprócz kodu karta kodowa, za którą pobierana
jest kaucja zwrotna w wysokości 20,00 złotych.
5. W razie utraty lub podejrzenia utraty indywidualnego kodu dostępu Najemca zobowiązany jest
niezwłocznie poinformować o tym Wynajmującego drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną,
na adres mailowy podany w Umowie Najmu.
6. Po otrzymaniu od Najemcy informacji o utracie lub podejrzeniu utraty indywidualnego kodu
dostępu Wynajmujący niezwłocznie dokona jego zmiany oraz przekaże Najemcy nowy kod
dostępu drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w Umowie Najmu.
§3. OBOWIĄZKI NAJEMCY
1. Najemca zobowiązuje się do korzystania z Przedmiotu Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem
i Umową Najmu, w sposób umożliwiający niezakłócone korzystanie innym użytkownikom z
pozostałych pomieszczeń Magazynu oraz z części wspólnych Magazynu.
2. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania na terenie Magazynu oraz w jego najbliższym
otoczeniu przepisów dotyczących zachowania porządku, przeciwpożarowych i BHP.
3. Najemca zobowiązuje się do opróżnienia Przedmiotu Najmu ze składowanych rzeczy
najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy Najmu. W razie niewykonania tego
obowiązku przez Najemcę Wynajmujący ma prawo samodzielnie opróżnić Przedmiot Najmu, a
rzeczy w nim składowane przewieźć, na koszt i ryzyko Najemcy, pod adres wskazany przez
Najemcę w Umowie Najmu jako właściwy do przeniesienia i złożenia rzeczy na wypadek
nieopróżnienia Przedmiotu Najmu przez Najemcę. W razie nieodebrania przez Najemcę rzeczy
pod wskazanym adresem, Wynajmujący ma prawo pozostawić dostarczone rzeczy pod tym
adresem. Potwierdzenie przeprowadzonych czynności Wynajmujący stanowi dokumentacja
fotograficzna sporządzona przez Wynajmującego, udostępniona Najemcy na jego życzenie.
Wynajmujący może także zarejestrować przebieg czynności w formie audio-video.
4. Najemca podpisując Umowę Najmu udziela tym samym pełnomocnictwa Wynajmującemu do
podejmowania wszelkich działań związanych z opróżnianiem Przedmiotu Najmu z rzeczy.
5. Najemca zwalnia Wynajmującego z wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku
z działaniami mającymi na celu opróżnienie Przedmiotu Najmu z pozostawionych w nim rzeczy.
6. Najemca nie jest uprawniony do oddawania Przedmiotu Najmu lub jego części do bezpłatnego
używania ani do jego podnajmowania osobom trzecim bez zgody Wynajmującego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności.
7. Najemca nie może dokonywać żadnych zmian w Przedmiocie Najmu, w szczególności
przebudowywać go, przerabiać, adaptować, dokonywać zmian konstrukcyjnych, ani instalować
żadnego wyposażenia w Przedmiocie Najmu bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej
na piśmie pod rygorem nieważności. W razie naruszenia przez Najemcę powyższego zakazu,
Wynajmujący ma prawo, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Najemcy do przywrócenia
stanu poprzedniego w terminie nie dłuższym niż 7 dni, wejść do Przedmiotu Najmu i usunąć
wprowadzone zmiany lub zamontowane wyposażenie w całości na koszt i ryzyko Najemcy.
Wezwanie do przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu poprzedniego może być przesłane
drogą elektroniczną, na adres mailowy Najemcy podany w Umowie Najmu.
3
8. Najemca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy Najmu na inną osobę
bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§4. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO
1. Wynajmujący zobowiązany jest wydać Najemcy Przedmiot Najmu poprzez udostępnienie
indywidualnego kodu dostępu do bramy parkingu oraz bramy Magazynu, w którym znajduje się
Przedmiot Najmu, oraz zapewnić odpowiednie zabezpieczenia Magazynu, w którym znajduje
się Przedmiot Najmu, a także zapewnić czystość i porządek w częściach wspólnych Magazynu.
2. Wynajmujący może wejść do Przedmiotu Najmu pod nieobecność Najemcy tylko w przypadku
potrzeby wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również w razie
wystąpienia awarii, innych nieprzewidzianych zdarzeń, zagrożenia powstania szkody na mieniu
bądź na osobie związanej pośrednio lub bezpośrednio ze składowanymi rzeczami, a także w
razie uzasadnionego podejrzenia składowania w Przedmiocie Najmu rzeczy niedozwolonych
lub sprzecznych z Umową Najmu.
§5. CZYNSZ NAJMU
1. Najemca zobowiązuje się płacić Czynsz w wysokości określonej w Umowie Najmu zgodnie z
Cennikiem.
2. Czynsz jest płatny za okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie Najmu, z góry, w terminie do
pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego, przelewem na rachunek bankowy
Wynajmującego wskazany w Umowie Najmu.
3. Pierwszy czynsz jest płatny w terminie 3 dni od rozpoczęcia pierwszego okresu
rozliczeniowego.
4. W przypadku gdy stosunek najmu trwa krócej niż pełen okres rozliczeniowy, Czynsz należy się
Wynajmującemu proporcjonalnie do czasu trwania najmu w danym okresie rozliczeniowym.
5. Najemca może zapłacić Czynsz z góry za cały okres najmu lub dokonywać płatności Czynszu
zgodnie z przyjętym okresem rozliczeniowym. W przypadku zawarcia umowy na czas nie
krótszy niż rok Wynajmujący udziela rabatu na warunkach określonych w Cenniku.
6. Rachunki tytułem Czynszu będą wystawiane przez Wynajmującego zgodnie z obowiązującym
prawem i przesyłane do Najemcy drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w Umowie
Najmu. Niedoręczenie rachunku przed terminem płatności nie zwalnia Najemcy z obowiązku
zapłaty Czynszu zgodnie z Umową Najmu.
7. W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie Czynszu Wynajmujący może dochodzić
maksymalnych odsetek ustawowych za opóźnienie.
8. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
9. W przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości Wynajmującego co do wypłacalności
Najemcy lub jego zdolności do regularnego opłacania Czynszu, Wynajmujący może zażądać
od Najemcy wpłaty dodatkowej kaucji zabezpieczającej w wysokości równej kwocie Czynszu
za jeden okres rozliczeniowy. W przypadku uregulowania przez Najemcę wszystkich należności
z tytułu Umowy Najmu do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Najmu kaucja podlega
zwrotowi na rzecz Najemcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia Umowy Najmu. W razie
wystąpienia zaległości Najemcy w zapłacie Czynszu Wynajmujący może liczyć kaucję na
poczet nieuregulowanego Czynszu.
§6. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY NAJMU
1. Umowa Najmu zawierana jest na czas oznaczony.
2. Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny czas oznaczony, równy pierwotnemu
okresowi, na który została zawarta, chyba że Dzierżawca najpóźniej na 7 dni przed upływem
okresu obowiązywania Umowy Najmu złoży oświadczenie, że rezygnuje z przedłużenia Umowy
Najmu na kolejny okres.
3. Oświadczenie o rezygnacji z przedłużenia Umowy Najmu może być przesłane do
Wynajmującego drogą elektroniczną, na jego adres mailowy podany w Umowie Najmu.
4
§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY NAJMU
1. Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] k.c. może odstąpić od Umowy Najmu
bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, przesyłając do
Wynajmującego oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Najmu drogą elektroniczną, na jego
adres mailowy podany w Umowie Najmu. Oświadczenie może być złożone na formularzu,
którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Umowy Najmu.
2. Rozpoczęcie realizacji Umowy Najmu zawartej z Najemcą będącym konsumentem nastąpi po
upływie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Najemca złoży oświadczenie w Umowie Najmu,
że żąda rozpoczęcia wykonywania Umowy Najmu jeszcze przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy.
3. W razie złożenia przez Najemcę będącego konsumentem oświadczenia, o którym mowa w ust.
2 tego paragrafu, Najemca nie traci prawa do odstąpienia od Umowy Najmu, z zastrzeżeniem
ust. 4, jednakże w przypadku odstąpienia od Umowy Najmu przed upływem ustalonego okresu
jej obowiązywania jest zobowiązany do zapłaty części Czynszu należnego Wynajmującemu
obliczonej proporcjonalnie za czas od chwili zawarcia Umowy Najmu do chwili odstąpienia od
niej przez Najemcę.
4. W przypadku Umów Najmu zawartych na czas oznaczony krótszy niż 14 dni, Najemca będący
konsumentem, który złożył oświadczenie określone w ust. 2 tego paragrafu, z chwilą upływu
okresu obowiązywania Umowy Najmu traci prawo do odstąpienia od umowy.
§8. ROZWIĄZANIE UMOWY NAJMU
1. Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy Najemca:
a) korzysta z Przedmiotu Najmu w sposób sprzeczny z Umową Najmu i OWUN;
b) niszczy Przedmiot Najmu lub oddziałuje na niego w taki sposób, że może to doprowadzić
do zniszczenia lub pogorszenia Przedmiotu Najmu;
c) uniemożliwia lub poważnie utrudnia korzystanie z Magazynu innym użytkownikom, zakłóca
porządek w Magazynie lub w jego najbliższym otoczeniu;
d) opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe i nie ureguluje
zaległości w ciągu dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego przez Wynajmującego.
2. W przypadku faktycznego korzystania przez Najemcę z Przedmiotu Najmu po rozwiązaniu
Umowy Najmu (jego nieopróżnienia z rzeczy), Wynajmujący może dochodzić odszkodowania
za bezumowne korzystanie z Przedmiotu Najmu w podwójnej wysokości Czynszu za każdy
rozpoczęty tydzień bezumownego korzystania z Przedmiotu Najmu.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Najmu może być przesłane do Wynajmującego drogą
elektroniczną, na jego adres mailowy podany w Umowie Najmu.
§9. REKLAMACJA NAJEMCY
1. W przypadku złożenia przez Najemcę reklamacji co do sposobu lub jakości wykonywania
Umowy Najmu, Wynajmujący zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie
30 dni od dnia jej otrzymania.
2. Reklamacja Najemcy może być przesłana do Wynajmującego drogą elektroniczną, na adres
mailowy podany w Umowie Najmu.
3. Jeżeli Wynajmujący nie udzieli odpowiedzi na reklamację Najemcy będącego konsumentem w
rozumieniu art. 22[1] k.c. w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.
§10. UBEZPIECZENIE
1.Wynajmujący oświadcza, że Magazyn jest ubezpieczony, przy czym ubezpieczenie nie obejmuje
rzeczy składowanych w Przedmiocie Najmu.
5
2. Najemca może we własnym zakresie ubezpieczyć rzeczy wnoszone do Przedmiotu Najmu oraz
zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
§11. DANE OSOBOWE
1. Najemca będący osobą fizyczną zobowiązany jest złożyć w Umowie Najmu oświadczenie, czy
wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego, w zakresie
wszystkich danych osobowych takiego Najemcy określonych w Umowie Najmu oraz wyłącznie
do celów i na potrzeby jej realizacji.
2. Wynajmujący przekazuje Najemcy w Umowie Najmu niezbędne informacje o warunkach
przetwarzania danych osobowych Najemcy będącego osobą fizyczną, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (klauzula informacyjna „RODO”).
§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zmiany lub uzupełnienia Umowy Najmu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wynajmujący może jednostronnie dokonać zmiany OWUN w przypadku zmiany przepisów
prawa lub zmian w zasadach świadczenia usług przez Wynajmującego.
3. Wynajmujący poinformuje Najemcę o dokonanych zmianach OWUN co najmniej na 14 dni
przed ich wejściem w życie, drogą elektroniczną, na adres mailowy podany w Umowie Najmu.
4. W przypadku gdy Najemca nie akceptuje zmian OWUN, może w terminie 14 dni od otrzymania
informacji od Wynajmującego złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Najmu z
zachowaniem okresu wypowiedzenia jednomiesięcznego (w przypadku Umowy Najmu zawartej
na czas oznaczony dłuższy niż 1 miesiąc) lub 14-dniowego (w przypadku Umowy Najmu
zawartej na czas oznaczony krótszy niż 1 miesiąc).
5. Brak oświadczenia Najemcy o rozwiązaniu Umowy Najmu jest równoznaczny z akceptacją
Najemcy dla dokonanych zmian OWUN.
6. OWUN stanowią integralną część Umowy Najmu..